Evidence-based Policing

Hier lees je meer over Evidence-based Policing.

Wat is Evidence Based Policing?

Wie is het niet mee eens met de stelling dat het politiewerk gebaat is bij onderbouwde besluitvorming? De praktijk blijkt echter vaak weerbarstig. Evidence Based Policing (EBP) is een werkwijze om politiewerk te verbeteren door besluitvorming te baseren op de best beschikbare kennis (‘evidence’) in plaats van beslissingen te nemen op basis van aannames, gewoontes of subjectieve indrukken.

Het primaire doel van evidence-based policing is het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de politiepraktijk door strategieën toe te passen waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn bv in het terugdringen van criminaliteit, het verbeteren van de openbare veiligheid en het opbouwen van vertrouwen bij de gemeenschap. Door gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten en door interventies systematisch te evalueren wordt inzicht verkregen in wat werkt en wat niet. EBP richt zich op het politiewerk in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen op onderwerpen zoals criminaliteitsbestrijding, preventie en hulpverlening, maar ook op leiderschap, human resources en management.

Thema's

Vaak wordt bij EBP gedacht dat het alleen gaat om kennis die op wetenschappelijke wijze tot stand is gekomen. Wetenschappelijke kennis is een belangrijke bron, maar bij EBP wordt dit gecombineerd met ervaringen van experts en uitvoerende professionals én met de specifieke (lokale) omstandigheden zoals wetgeving, de publieke opinie en/of de politiek bestuurlijke realiteit.

EBP gaat niet zozeer over het uitvoeren van onderzoek maar houdt in dat men zoveel mogelijk handelt (‘policing’) op basis van kennis uit wetenschappelijk onderzoek én praktijkervaringen waarbij rekening wordt gehouden met de lokale omstandigheden. De kennis uit de verschillende bronnen vormen de basis voor sturing en besluitvorming op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.

Evidence-based politiewerk bevordert een cultuur van continu leren en verbeteren binnen politiediensten. Strategieën die niet effectief blijken te zijn, kunnen worden stopgezet, terwijl succesvolle benaderingen kunnen worden verfijnd en uitgebreid.